Business continuity plan

Het is dé nachtmerrie voor iedere ondernemer: het optreden van een calamiteit waardoor de bedrijfsvoering volledig of gedeeltelijk stil komt te liggen. Brand in het kantoorpand, een overstroming, stroomstoringen, braak (met vernieling), het wegvallen van telefoon- en dataverbindingen. Zo maar een paar voorbeelden, waar ondernemers en de opdrachtgevers in Nederland helaas regelmatig mee worden geconfronteerd.

De schade van een calamiteit beperkt zich niet enkel tot het vervangen van wat is beschadigd of verloren gegaan. Verlies aan productiviteit en inkomen, schade aan personeel en andere belanghebbenden, mogelijke juridische vervolging en/of het in de problemen brengen van strategische doelen, reputatieschade en het mogelijk moeten uitkeren van compensatie kunnen kostbare gevolgen van een calamiteit zijn.

Als eerste belangrijke stap in Business Continuity Management is binnen ons kantoor een Business Impact Analyse uitgevoerd. Daarbij zijn de kritieke processen van de niet kritieke processen onderscheiden en is vervolgens bepaald welke ICT systemen, gebouwen, medewerkers, externe partijen, enz. noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze kritieke processen.

Het Business Continuity Plan (BCP) dat vanuit die analyses wordt opgesteld, richt zich op het minimaliseren van gevolgschade in het geval van een calamiteit. In het BCP wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen wanneer zich een calamiteit voordoet. De maatregelen hebben zowel betrekking op het (eventueel op een andere locatie) kunnen voortzetten van de kritische bedrijfsactiviteiten, als op de eventueel te nemen maatregelen om niet-kritische processen tijdelijk stil te leggen.

Wij vinden het belangrijk dat niet enkel de voor u geïncasseerde gelden zijn geborgd op onze kwaliteitsrekening, maar dat ook in het geval van een calamiteit essentiële bedrijfsmiddelen daarna weer zo snel mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn en dat de bedrijfsvoering, waaronder de incasso van uw vorderingen en de uitvoering van onze gerechtelijke taken onverminderd kan worden voortgezet.

Zo kunt u met een gerust hart zaken met ons doen!